Καλώς ήρθατε στην ACTIVEMMS Κάλυψη

Η Activemms προβλέπει συνολική κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, όπως και σε διεθνές επίπεδο (αποστολή sms, σε πάνω από 400 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως)!

Ιστορικό αποστολών

Η Activemms σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του ιστορικού αποστολής μηνυμάτων (πότε, γιατί και σε ποιον).

Είσοδος στο σύστημα
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν είστε μέλος;  Εγγραφείτε τώρα!

Αν δεν είστε ακόμη μέλος της ACTIVEMMS μπορείτε να εγγραφείτε τώρα και να απολάυσετε προνόμια, ευκολία αποστολής sms, χαμηλές τιμές και προσφορές.

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας δίνει η ACTIVEMMS για γρήγορο mobile marketing!

Εγγραφή

Όροι Χρήσης

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Activemms.gr (ή/και Activemms.com) προς κάθε είδους επισκέπτη ή εγγεγραμμένου μέλους γίνονται υπό τους ακόλουθους όρους. Η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και χρήστη.

Αλλαγή και τροποποίηση όρων ή προνοιών ή προϋποθέσεων


Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει και/ή αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα της για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Αν οι χρήστες συνεχίσουν τη χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τις μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων.

Εγγραφή χρηστών


Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν για τη χρήση υπηρεσιών και να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη με επιλογή ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού χρήστη (user password) συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ). Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στην Activemms.gr (ή/και Activemms.com) να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλής φύλαξης του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος τους. Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με το κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν είναι υπεύθυνη και ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Activemms.gr (ή/και Activemms.com) για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών


Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή και είναι ζημιογόνα των συμφερόντων της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και των συνεργατών της. Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες


H Activemms.gr (ή/και Activemms.com) καθώς και τα σήματα της αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα της. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό. Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) , είναι σήματα κατοχυρωμένα και προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους. Οι χρήστες ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν μόνο δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων και δεν θα χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα, είτε είναι σχέδια, είτε λέξεις: Ως δικά τους εμπορικά σήματα ή ως τμήμα τους, Κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, Για την αναγνώριση προϊόντων με τα οποία δεν έχουν σχέση, Για να υπονοηθεί η έγκριση ή κάτι παρόμοιο προϊόντων ή υπηρεσιών με τα οποία δεν έχουν σχέση Με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζημιωθεί η φήμη της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) ή των εμπορικών της σημάτων.

Πληρωμή υπηρεσιών - Τρόποι πληρωμής


Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν credits (δηλαδή μονάδες για την αποστολή sms) με τρεις (3) τρόπους: α) Με χρήστη πιστωτικής κάρτας, σε περιβάλλον ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης (με χρήση Secure Socket Layer - SSL certificate) στο web site της VivaPayments, β) μέσω Paypal και γ) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρήστες ρητώς δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις τιμές των υπηρεσιών όπως αυτές φαίνονται στην ιστοσελίδα της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . H Activemms.gr (ή/και Activemms.com) έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους χρήστες με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη αγορά υπηρεσιών Activemms - Bulk sms system εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του πακέτου των sms credits και τη χρέωση της κάρτας του ή του τραπεζικού του λογαριασμού με το αντίστοιχο ποσό, εφόσον μέχρι την άσκηση του δικαιώματός του υπαναχώρησης δεν προέβη σε καμία χρήση μέρους ή ολόκληρου του πακέτου sms credits, το οποίο έχει πιστωθεί από την Activemms.gr μετά την αγορά τους, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.activemms.com. Κάνετε click εδώ για να λάβετε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης.

Στοιχεία πιστωτικών καρτών


Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) απευθύνονται κατ' αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και των άλλων τραπεζικών τους στοιχείων. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δηλώνει ότι δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών - χρηστών της, διότι οι συναλλαγές γίνονται απευθείας με το web site της vivapayments. Οι όροι χρήσης και λεπτομέρειες για την ασφάλεια των συναλλαγών μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.vivapayments.com/el/transaction-security/

Ευθύνες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com)


Οι χρήστες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και των υπηρεσιών της αποδέχονται ότι η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Οι χρήστες της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης. Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως την Activemms.gr (ή/και Activemms.com) και να μην εγείρουν εναντίον της απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από την Activemms.gr (ή/και Activemms.com) ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων. Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (περιλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στην Activemms.gr (ή/και Activemms.com) ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στην Activemms.gr (ή/και Activemms.com) ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

Τίτλοι αποστολέα μηνυμάτων (headers)


Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) παρέχει στους χρήστες την ευχέρεια να χρησιμοποιούν διάφορους τίτλους αποστολέα (headers) όταν στέλνουν τα μηνύματα τους σε κατόχους κινητών τηλεφώνων. H Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δηλώνει ότι ο τίτλος αποστολέα αποτελεί μέρος του μηνύματος που αποστέλλει ο χρήστης προς τους κατόχους κινητών τηλεφώνων. Ως εκ τούτου, η χρήση τίτλων αποστολέα διέπονται από τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως τίτλο αποστολέα οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα, πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Παράλληλα οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τίτλους αποστολέα με τέτοιο τρόπο που να μην παραβιάζουν τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο «συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών» πιο πάνω. Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα, τίτλους αποστολέα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ή ελέγχει το περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται μέσω των υπηρεσιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Η Activemms.gr (ή/και Activemms.com) δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες. Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα οι χρήστες διατηρούν στο ευρετήριο της μερίδας τους στην Activemms.gr (ή/και Activemms.com) . Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Ειδικότερα ο κάθε χρήστης θα πρέπει να τηρεί το νόμο Ν 3471/2006: Προστασία προσωπικών δεδομένων & ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

Άρθρο 11 - Μη ζητηθείσα επικοινωνία

1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

2. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες επικοινωνίες. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

3. Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και ότανο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογήκαι χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.

4. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν 
αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.

5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και για τους συνδρομητές που είναι νομικά πρόσωπα. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της Activemms.gr (ή/και Activemms.com) διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Καβάλας. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

E-mail: [email protected]